Dữ liệu của 37 triệu khách hàng tại Mỹ bị tin tặc đánh cắp