Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP giám sát Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn