Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

    (VOH) - Đến nay, đã có 42 doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có tổ chức Đảng.

    Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Liên đoàn Lao động TPHCM, các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về tăng cường thành lập tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, chỉ đạo xây dựng và triển khai đề án “xây dựng lực lượng chính trị khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao thành phố đến 2015”; đề án “phát triển Công đoàn các khu chế xuất - Công nghiệp TPHCM”, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng, trình độ cán bộ chuyên trách làm công tác Công đoàn, bố trí 16 cán bộ Công đoàn chuyên trách tại các doanh nghiệp có từ 1.000 công nhân lao động trở lên.

    Đến nay, đã có 42 doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có tổ chức Đảng.

    Lệ Loan