Tin bão mới nhất: Mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm

Tin liên quan