Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chống tự chuyển biến, tự chuyển hóa – Điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII

  (VOH) – “Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nghị quyết rất quan trọng đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” - Đây là nội dung chính được ông Lê Công Đồng, Bí thư đảng ủy - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM triển khai cho toàn thể cán bộ, viên chức của Đài vào sáng nay, ngày 4/1.

  Đồng chí Lê Công Đồng, Giám đốc - Bí thư Đảng ủy Đài báo cáo nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 tại hội trường Đài TNND TPHCM

  Điểm mới trong Nghị quyết lần này là đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó cùng với việc cụ thể hóa các giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đã nêu ra.

  Gắn với thực tế tại Đài, ông Lê Công Đồng khẳng định: hoạt động của đơn vị sẽ gắn với những nội dung này, nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc đánh giá Đảng viên phải sâu sát, không tách rời nghị quyết; quán triệt tinh thần của Nghị quyết phải hành động thiết thực, hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm; từ đó nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và đề ra phương hướng phấn đấu cho thời gian tới.

  Đài sẽ chuẩn hóa trình độ chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có lý luận chính trị vững vàng; kịp thời uốn nắn nhận thức lệch lạc, kiên quyết phản bác, đấu tranh với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xây dựng Đảng bộ Đài vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Tin: Huệ Như, ảnh: Khiêm Huân