Giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng: Quyết tâm không để xảy ra sai sót