Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kết quả tuyển dụng viên chức của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM năm 2019

  (VOH) - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức của Đài năm 2019.

  Thông báo và danh sách cụ thể như sau:

  VOH thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức của Đài năm 2019

  VOH thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức của Đài năm 2019

  VOH thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức của Đài năm 2019

  VOH