Phát huy thi đua khen thưởng để xây dựng nông thôn mới