Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quận Bình Tân: Đạt và vượt 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

  (VOH) - Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân vừa báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách năm 2019.

  Trong năm qua, với sự tập trung lãnh đạo của Quận ủy, sự điều hành, chủ động, quyết liệt của Ủy ban nhân dân quận, đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và đạt được kết quả tích cực. Trong tổng số 23 chỉ tiêu Quận đã đề ra trong năm 2019, thực hiện: vượt 10 chỉ tiêu, đạt 11 chỉ tiêu, không đạt 02 chỉ tiêu. Ngoài ra, nhóm chỉ tiêu bổ sung gồm: 10 chỉ tiêu, kết quả: có 02 chỉ tiêu vượt; 05 chỉ tiêu đạt và 03 chỉ tiêu không đạt.

  Quận Bình Tân: Đạt và vượt 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

  Quận Bình Tân đạt và vượt 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: internet

  Vì vậy, mục tiêu đề ra trong năm 2020 gồm 05 chỉ tiêu về kinh tế, 04 chỉ tiêu về đô thị, môi trường, 05 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh. 02 chỉ tiêu về cải cách hành chính và 10 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện. Nói về nguyên nhân 02 chỉ tiêu không đạt  ông Đỗ Đình Thiện – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết: "Năm 2019 các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cơ bản đều đạt. Riêng có 02 chỉ tiêu chúng tôi gặp khó khăn đó là thu thuế công thương nghiệp. Mặc dù tổng thu ngân sách chúng tôi vượt mức do TP giao được TP khen thưởng là một trong số quận có số thu cao. Tuy nhiên, về cơ cấu nguồn thu thì chúng tôi không đạt chỉ tiêu đã đề ra. Chỉ tiêu thứ hai không đạt là sỉ số học sinh cấp tiểu học quy định là 35 em/lớp, nhưng có tới 41 em/lớp. Do số học sinh tăng cao, khoảng 7.000 em. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư trường lớp không theo kịp. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, phải hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt thu ngân sách hàng năm phải tăng 10%. Đảm bảo được an ninh quốc phòng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Về lĩnh vực đô thì thì làm sao hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép trên đất đủ điều kiện".

  Phương Dung