Sớm chấn chỉnh tình trạng người dân xây dựng trái phép