Tăng cường triển khai hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện