“Hiện vật Hoàng thành Thăng Long”- di sản văn hóa bồi đắp qua nghìn năm lịch sử