028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới

(VOH) - Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ngày 19/5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Chị thị được gửi đến Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, Trường Công an nhân dân (CAND) trong đó nêu rõ:

Những năm qua, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ. Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” ở một số đơn vị, địa phương chậm đổi mới, chưa thường xuyên, còn hình thức; chưa tạo chuyển biến thực sự rõ nét, toàn diện trên các mặt công tác công an. Tình trạng CBCS vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh CAND đáng báo động, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, cá biệt có những cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và truyền thống của lực lượng CAND. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018; đảm bảo mục tiêu, yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi đảng viên, CBCS, công nhân viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong CAND.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào phải khoa học, cụ thể, thiết thực, gắn liền với cuộc sống và công tác hàng ngày của CBCS, tránh phô trương, hình thức; đảm bảo phương châm “trên trước, dưới sau”, “phát động đi đôi với hành động”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phát huy tối đa sức mạnh của các đoàn thể quần chúng; nhằm mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an.

2. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, làm cho CBCS Công an nhận thức sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa cách mạng, khoa học và nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nhất là vấn đề xây dựng bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân; lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm nền tảng tư tưởng, phương châm, nguyên tắc trong công tác, chiến đấu, học tập, sinh hoạt.

3. Đưa nội dung học tập, thực hiện, “tự soi, tự sửa” theo Sáu điều Bác Hồ dạy vào nghị quyết, nội dung sinh hoạt thường xuyên, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, CBCS. 

4. Chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thành chuẩn mực đạo đức, phù hợp với từng lực lượng, đối tượng, nhiệm vụ công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp Công an. Tổ chức rà soát, đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy, hội thảo, tọa đàm về chuyên đề “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Sau khi kết thúc các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học, đơn vị tổ chức phải báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Học viện Chính trị CAND chủ trì, phối hợp với Cục Công tác chính trị và các đơn vị chức năng của Bộ tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, cốt lõi là Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” phục vụ giảng dạy, học tập trong các Trường CAND. 

5. Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân tăng cường phối hợp, giúp đỡ, giám sát, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS Công an, nhất là đối với các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc với tổ chức và nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”, Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về “Quy tắc ứng xử trong CAND” và Quyết định số 3104/QĐ-BCA, ngày 29/8/2017 của Bộ Công an ban hành Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND. 

6. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác, nhất là công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; có cơ chế khích lệ, bảo vệ CBCS có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm tố giác các hành vi sai phạm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc, triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”… không để phát sinh những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài. 

7. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết; chú trọng phát hiện, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; làm cho phong trào thực sự là động lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đơn vị, cá nhân. Xây dựng các tiêu chí để bình xét, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, đề xuất danh hiệu thi đua, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện kém hiệu quả, phô trương, hình thức, chạy theo thành tích. Kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là một trong những căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua định kỳ của các tập thể, cá nhân.

8. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị hoặc đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác xây dựng lực lượng tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến tất cả đảng viên, CBCS, công nhân viên; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3), Công an các đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết, xét khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (Qua Cục Công tác chính trị). Bộ Công an tiến hành tổng kết phong trào 5 năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Giao Cục Công tác chính trị là cơ quan Thường trực giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này./.