028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đại hội XIII mở đầu một thời kỳ phát triển mới của đất nước

(VOH) - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới được cán bộ, đảng viên quan tâm, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng đề ra trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, trong văn kiện Đại hội XIII lần này không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn mở ra một hướng đi mới, mở đầu một thời kỳ phát triển mới của đất nước. VOH phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Phúc xung quanh vấn đề này. 

Nguyễn Trọng Phúc
Ông Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng

*VOH: Thưa ông, ông cho biết những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng?

Ông Nguyễn Trọng Phúc: Điểm mới thì phải nhìn tổng thể cả bốn văn kiện. Một là báo cáo chính trị, hai là báo cáo thực hiện chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội từ 2011 đến 2020, báo cáo nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020, báo cáo về xây dựng Đảng, thực hiện điều lệ Đảng.

Có thể khái quát mấy điểm mới.

Một là các văn kiện trình Đại hội XIII lần này có những điểm rất quan trọng là tổng kết 35 năm đổi mới từ năm 1986, tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bổ sung phát triển năm 2011, gắn với đó là tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, thực hiện chiến lược 10 năm từ 2011 đến 2020.

Những tổng kết quan trọng này có giá trị làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, đặc biệt là làm rõ hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã trải qua 35 năm đổi mới, có nhiều vấn đề lý luận cần được làm rõ. Đặc biệt là thời kỳ quá độ ở Việt Nam như thế nào, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vai trò của Đảng cầm quyền, những vấn đề của thời đại khi xác định thế giới toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Vấn đề đối ngoại, an ninh, quốc phòng trong điều kiện mới của tình hình thế giới và khu vực, tất cả điểm đó đã được nhận thức rõ hơn, đó là điểm mà theo tôi cần nhấn mạnh. 

Điểm thứ hai trong văn kiện Đại hội XIII lần này không chỉ tổng kết chặng đường đã qua, mà còn mở ra một hướng đi mới. Đại hội XIII như là đại hội mở đầu một thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Ở đây có một điểm rất quan trọng xử lý mối quan hệ giữa mục tiêu cụ thể trước mắt trong nhiệm kỳ tới 2021 đến 2025. Tầm nhìn xa hơn với tư duy chiến lược để suy nghĩ cho đến năm 2030, có thể nói tư duy của đại hội XIII này sẽ xử lý mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và của một nhiệm kỳ với tư duy chiến lược tầm nhìn xa mà trong văn kiện Đại hội XIII đã nêu.

Tôi nhắc lại mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt trong một nhiệm kỳ với mục tiêu lâu dài và đưa tầm nhìn chiến lược như vậy đó là vấn đề lớn.

Vấn đề thứ ba là xung quanh vấn đề hoàn thiện nhận thức về chủ nghĩa xã hội; Từ thực tiễn của đổi mới, từ tổng kết quá trình qua, nhận thức bước đường phát triển mới, chúng ta đẩy mạnh sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội, con đường xã hội chủ nghĩa tiếp tục phải làm rõ hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, gắn với vai trò của Đảng cầm quyền và việc hoàn thiện hệ thống chính trị.

*VOH: Theo ông thì các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng là gì?

Ông Nguyễn Trọng Phúc: Phải nắm vững quan điểm là xây dựng Đảng là then chốt, còn nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm. Phát triển kinh tế thì tới đây Đại hội XIII sẽ quyết định chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm tới từ 2021 đến 2025, chiến lược 10 năm từ 2021-2030, tập trung làm rõ hơn đột phá chiến lược về thể chế kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống hành chính, xây dựng chính phủ kiến tạo hành động, thực sự liêm khiết vì dân.

Một đột phá chiến lược nữa đó là nguồn nhân lực chất lượng cao. Muốn phát triển gì thì 2 yếu tố nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ phải kết hợp chặt chẽ với nhau thúc đẩy đất nước phát triển. Kinh nghiệm của các nước cũng như vậy.

*VOH: Cám ơn ông

;