Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Học Bác là làm những việc cụ thể

    (VOH) - Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống ngày càng sâu rộng. Học tập gương Bác, nhiều người đã có những mục tiêu rõ ràng, việc làm cụ thể.

    Anh Tuấn - Phương Nguyệt