Kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ

VOH - Chiều 21/9, ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra 889 của BCT chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra. 

Nội dung cụ thể vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết số 26/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ 1
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã sớm triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo đúng các nghị quyết của Đảng liên quan chức năng, nhiệm vụ của bộ.

Từ năm 2019 - 2023 đã tham mưu, ban hành 154 văn bản pháp luật quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và hơn 10 nghị định quy định chi tiết về công tác cán bộ…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý, quá trình kiểm tra bám sát chức năng, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong công tác tổ chức, cán bộ, công vụ, công chức; phân biệt rõ trách nhiệm đối với công tác cán bộ trong phạm vi cả nước và nội bộ Bộ Nội vụ theo thẩm quyền chức năng.

Ông Trạc yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra. Tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.