028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

(VOH) - Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội XIII làm bùng lên khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp cũng là năm đất nước gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh nhưng cả nước đã tích cực phòng, chống, kiểm soát tốt dịch COVID-19, khắc phục các hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ. Công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm tiến độ, sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây với nhiều nội dung đổi mới, cách làm mới, hiệu quả.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đúng như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết một số vấn đề và thông qua nhiều văn kiện quan trọng.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tập trung đánh giá, tổng kết toàn diện thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Về phương hướng nhiệm vụ, Đại hội không chỉ xác định cho 5 năm tới mà xác định cho 10 năm tới (2030), cho 25 năm tới (2045). Đây chính là điểm mới, đáng nói nhất của Đại hội XIII.

Đại hội XIII đã quyết nghị tập trung thực hiện mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn với 6 nhiệm vụ và 3 đột phá là:

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây cũng là những nhận thức mới, quan điểm mới của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Nghị quyết cũng nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Cần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc Đại hội XIII,  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, thông qua văn kiện là một bước rất quan trọng nhưng bước quan trọng tiếp theo là phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải phổ biến nhanh kết quả Đại hội XIII đồng thời, chuẩn bị một đợt nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII.

Ban Tuyên giáo Trung ương đang chuẩn bị dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về vấn đề này. Trong phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, các cấp ủy Đảng từ Trung ương, cơ sở phải căn cứ vào quyết sách Đại hội XIII để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Bây giờ là đến lúc hành động, hành động và hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thời gian tới đây, công tác xây dựng Đảng phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Cụ thể: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những tháng đầu, năm đầu nhiệm kỳ, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; Phối hợp tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Phối hợp kiện toàn, phân công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiều năm qua, trong các văn kiện của Đảng đều xác định mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành nước công nghiệp hiện đại vào giữa thế kỷ XXI. Đây là quan điểm đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng định hướng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước trong nhiều năm qua.

Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định với những ý chính là:

- Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả; Tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công – tư…

- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; Ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; Chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Công việc quan trọng hàng đầu hiện nay là đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Cùng với việc thực hiện thật tốt các nhiệm vụ năm 2021, tất cả ngành, các cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần thực hiện nghị quyết toàn diện, sâu sắc, thiết thực cụ thể với tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm cao; Biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Năm 2021 - "cánh cửa" khởi đầu của nhiệm kỳ 5 năm đã mở. Những điểm nút và điểm nhấn, vấn đề trọng tâm đột phá đã có trong các quyết sách của Đảng, hành động của Chính phủ.

Triển khai sớm thành công hay không là nhờ sức mạnh đoàn kết của nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng.