Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng

  (VOH) – Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại hội nghị Thành ủy lần thứ 17 nhận định: Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực.

  Toàn cảnh hội nghị 

  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là chi bộ được tăng cường.

  Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được coi trọng có nhiều giải pháp đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp; một số trường hợp cán bộ, đảng viên biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Việc phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý cán bộ chưa mạnh mẽ; công tác phê duyệt quy hoạch cán bộ của các cấp ủy còn chậm.

  Tin, ảnh: Minh Hiệp