028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(VOH) - Quyển sách giới thiệu và phân tích những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm.

Nhằm thiết thực phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hưởng ứng các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, ngày 19/4, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những điểm mới cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” được trình bày thành 14 vấn đề trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030, khơi dậy ý chí xây dựng phát triển đất nước.

 tọa đàm giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tọa đàm giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông – Tổng thư kí Hội đồng lý luận Trung ương - Ủy viên thường trực Tổ biên tập Văn kiện XIII của Đảng cho viết: “Cuốn sách đi vào trình bày phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Bắt đầu là kinh tế, sau đó là văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, con người, vấn đề dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng Đảng và cuối cùng là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược.” 

Những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, phát triển tư duy lý luận của Đảng, những thành tựu qua 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Đặc biệt, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị 10 cuốn của 5 môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II bày tỏ: “Đây là loại sách đầu tiên sau nhiều năm đại hội, rất kịp thời chỉ rõ những điểm mới trong các văn kiện lần thứ XIII của Đảng; Giúp cho người học nhận thức rõ hơn, thấu đáo hơn sự phát triển lý luận của Đảng ta các kỳ Đại hội.

Quyển sách có ý nghĩa rất lớn, củng cố thêm, ngoài việc tìm đọc ngay văn kiện, những điểm mới trong quan điểm của Đảng, Nhà nước ta.” 

Hiện nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và khẩn trương để kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết: “Nội dung cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” được chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị.

Văn kiện Đại hội XIII đã nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.” 

Hiện nay, cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã có mặt trên hệ thống trung tâm phát hành sách, nhà sách trên cả nước và các trang thương mại điện tử.