028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin t?c trong ngày

TPHCM: Kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan vi phạm đất đai ở Bình Chánh

(VOH) - Ủy ban Kiểm tra Thành Ủy vừa có thông báo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Theo ?y ban Ki?m tra Thành ?y TPHCM, trong th?i gian qua, trên co s? ti?p nh?n, x? lý các thông tin ph?n ánh theo Quy d?nh 1374-QÐ/TU, ngày 01 tháng 12 nam 2017 c?a Ban Thu?ng v? Thành ?y v? quy trình gi?i quy?t thông tin ph?n ánh liên quan d?n t?p th?, cá nhân suy thoái v? tu tu?ng chính tr?, d?o d?c l?i s?ng, vi ph?m quy d?nh c?a Ð?ng, pháp lu?t c?a Nhà nu?c, ?y ban Ki?m tra Thành ?y dã ti?n hành ki?m tra khi có d?u hi?u vi ph?m d?i v?i các t? ch?c d?ng và d?ng viên t?i huy?n Bình Chánh.

Qua ki?m tra dã phát hi?n các t? ch?c d?ng và d?ng viên có h?n ch?, khuy?t di?m, vi ph?m, trong lãnh d?o, ch? d?o và tô? ch?c th?c hi?n công tác qu?n lý Nhà nu?c v? d?t dai, tr?t t? xây d?ng trên d?a bàn; chua th?c hi?n t?t các Ch? th? c?a Ban Thu?ng v? Thành ?y và Ngh? quy?t c?a Huy?n ?y v? tang cu?ng s? lãnh d?o c?a c?p ?y trong ki?m tra, giám sát d?i v?i công tác qu?n lý Nhà nu?c v? d?t dai, tr?t t? xây d?ng trên d?a bàn TP và các quy d?nh pháp lu?t v? qu?n lý d?t dai và tr?t t? xây d?ng; thi?u dôn d?c, ki?m tra, giám sát tình hình th?c hi?n ch?p hành quy d?nh pháp lu?t trong công tác qu?n lý Nhà nu?c v? d?t dai, tr?t t? xây d?ng d? x?y ra nhi?u tru?ng h?p vi ph?m nhu t? ý chuy?n m?c dích s? d?ng d?t khi chua du?c phép c?a co quan Nhà nu?c có th?m quy?n và chua du?c ki?m tra, c?p nh?t, x? lý theo quy d?nh.

X? lý k? lu?t nhi?u d?ng viên và t? ch?c d?ng t?i Huy?n ?y Bình ChánhX? lý k? lu?t nhi?u d?ng viên và t? ch?c d?ng t?i Huy?n ?y Bình Chánh600

Thông báo k?t qu? ki?m tra khi có d?u hi?u vi ph?m, ki?m di?m, xem xét thi hành k? lu?t d?i v?i t? ch?c d?ng và d?ng viên vi ph?m. 

Cùng v?i dó là n?i dung vi pham v? san l?p, phân lô, xây nhà ?, nhà xu?ng trái phép, xây d?ng hàng rào tole trên d?t nông nghi?p; vi?c ki?m tra, x? lý công trình xây d?ng không phép, sai phép, sai quy ho?ch chua k?p th?i, không d?m quy trình d?n d?n khi phát hi?n thì công trình dã vi ph?m v?i quy mô l?n, dua vào s? d?ng và khó kh?c ph?c h?u qu?... gây du lu?n b?c xúc, ?nh hu?ng d?n uy tín c?a Ð?ng b? và chính quy?n d?a phuong.

Thi hành k? lu?t d?i v?i các t? ch?c d?ng và d?ng viên vi ph?m

?y ban Ki?m tra Thành ?y TPHCM cho bi?t, xét n?i dung, tính ch?t, m?c d?, h?u qu? vi ph?m, can c? các quy d?nh c?a Ð?ng v? x? lý k? lu?t v? t? ch?c d?ng và d?ng viên vi ph?m, ?y ban Ki?m tra Thành ?y dã yêu c?u Ban Thu?ng v? Huy?n ?y, Lãnh d?o UBND huy?n Bình Chánh ki?m di?m nghiêm túc d? rút kinh nghi?m sâu s?c và d? ra các gi?i pháp kh?c ph?c các h?n ch?, khuy?t di?m nêu trên; d?ng th?i ch? d?o ki?m di?m, xem xét, thi hành k? lu?t d?i v?i các t? ch?c d?ng và d?ng viên vi ph?m thu?c th?m quy?n qu?n lý.

Theo dó, Ban Ch?p hành Ð?ng b?, Ban Thu?ng v? Huy?n ?y Bình Chánh dã quy?t d?nh thi hành k? lu?t d?ng b?ng hình th?c “Khi?n trách” d?i v?i 2 t? ch?c d?ng: Ð?ng ?y xã Vinh L?c A, nhi?m k? 2015 – 2020 (giai do?n t? tháng 9 nam 2016 d?n tháng 3 nam 2019) và Ð?ng ?y Ð?i Thanh tra d?a bàn huy?n nhi?m k? 2015 – 2020 (giai do?n t? tháng 9 nam 2016 d?n tháng 3 nam 2019). Cùng v?i dó là phê bình rút kinh nghi?m d?i v?i 4 t? ch?c d?ng: Ð?ng ?y xã Vinh L?c B, nhi?m k? 2015 – 2020 (giai do?n t? tháng 9 nam 2016 d?n tháng 3 nam 2019); Ð?ng ?y xã Tân Nh?t nhi?m k? 2015 – 2020 (giai do?n t? tháng 9 nam 2016 d?n tháng 3 nam 2019); Ð?ng ?y b? ph?n Phòng Qu?n lý dô th? huy?n nhi?m k? 2015 – 2020 (giai do?n t? tháng 9 nam 2016 d?n tháng 3 nam 2019); Chi b? Phòng Tài nguyên và Môi tru?ng huy?n nhi?m k? 2015 – 2017, 2017 - 2020 (giai do?n t? tháng 9 nam 2016 d?n tháng 3 nam 2019).

Ban Thu?ng v? Huy?n ?y Bình Chánh cung dã thi hành k? lu?t d?ng b?ng hình th?c “C?nh cáo” d?i v?i d?ng viên Nguy?n Thanh Phuong, Bí thu Ð?ng ?y, Ð?i tru?ng Ð?i Thanh tra d?a bàn huy?n.

Cùng v?i dó là thi hành k? lu?t d?ng b?ng hình th?c “Khi?n trách” d?i v?i 3 tru?ng h?p: d?ng viên Ph?m Van Hùng, Huy?n ?y viên, Bí thu chi b?, Tru?ng Phòng Tài nguyên và Môi tru?ng huy?n; d?ng viên Phan Thanh Nhã, Huy?n ?y viên, Phó Bí thu Ð?ng ?y, Ch? t?ch UBND xã Vinh L?c A; d?ng viên Hu?nh Van Thanh, ?y viên Ban Ch?p hành Ð?ng b? co quan chính quy?n, Bí thu Ð?ng ?y b? ph?n, Tru?ng Phòng Qu?n lý dô th? huy?n.

Có 3 tru?ng h?p phê bình rút kinh nghi?m là d?ng viên Bi?n Ng?c Toàn, Huy?n ?y viên, Tru?ng Phòng Tài chính - K? ho?ch huy?n, nguyên Bí thu Ð?ng ?y xã Vinh L?c A (t? tháng 8 nam 2016 d?n tháng 4/2017); d?ng viên Nguy?n Thanh Vi?t, Huy?n ?y viên, Tru?ng Phòng Van hóa -Thông tin Huy?n, nguyên Bí thu Ð?ng ?y xã Vinh L?c B (tháng 9/2016 d?n 11/2018); d?ng viên Nguy?n Thành Nhân, Huy?n ?y viên, Bí thu Ð?ng ?y xã Vinh L?c B.

Theo thông báo, ?y ban Ki?m tra Huy?n ?y và Ð?ng ?y co s? dã quy?t d?nh thi hành k? lu?t b?ng hình th?c “Khi?n trách” d?i v?i Chi ?y Chi b? 5A, xã Vinh L?c A. Ð?ng th?i thi hành k? lu?t b?ng hình th?c “cách h?t h?t ch?c v? trong d?ng” d?i v?i d?ng viên Nguy?n Công Th?nh, Phó Bí thu Chi b? 5A, Tru?ng ?p 5A, xã Vinh L?c A.

Có 8 tru?ng h?pkhác b? thi hành k? lu?t b?ng hình th?c “C?nh cáo”. C? th? là d?ng viên Tr?n Quang Sang, Bí thu Ð?ng ?y xã Vinh L?c A; d?ng viên Tr?n Qu?c Quay, Chuyên viên Phòng Tu pháp huy?n Bình Chánh, nguyên Phó Bí thu Ð?ng ?y, Ch? t?ch UBND xã Vinh L?c A; d?ng viên Tr?n Th? Vinh, nguyên Ð?ng ?y viên, Phó Ch? t?ch UBND xã Vinh L?c A; d?ng viên Nguy?n Phu?c L?c, Tru?ng ?p 3A, xã Vinh L?c A; d?ng viên Phan Thành L?i, Công ch?c d?a chính - xây d?ng, nông nghi?p - môi tru?ng xã Vinh L?c A; d?ng viên Tr?n Van D?o, Bí thu Chi b? 5A xã Vinh L?c A; d?ng viên Tr?n Minh Khang, Phó Bí thu chi b? Ð?i Thanh tra d?a bàn, ph? trách d?a bàn xã Tân Nh?t (giai do?n tháng 3/2017 d?n tháng 11/2018); d?ng viên Tr?n Trinh Nh?t, Thanh tra viên Ð?i Thanh tra d?a bàn, T? tru?ng qu?n lý d?a bàn xã Tân Nh?t (giai do?n tháng 3/2017 d?n tháng 11/2018).

7 tru?ng h?p cung dã b? thi k? lu?t b?ng hình th?c “Khi?n trách”. Ðó là d?ng viên Phan Th? Bích Li?u, nguyên Ð?ng ?y viên, Phó Ch? t?ch UBND xã Vinh L?c A; d?ng viên Nguy?n Toàn Th?ng, U? viên Ban Thu?ng v? Ð?ng ?y, Phó Ð?i tru?ng Ð?i Thanh tra d?a bàn (ph? trách xã Vinh L?c A t? tháng 11/2018 d?n nay); d?ng viên Thái Van Tám, Ð?ng ?y viên, Phó ch? t?ch UBND xã ph? trách dô th?, xây d?ng, môi tru?ng xã Vinh L?c B; d?ng viên Tr?n Thúy Trân, Chuyên viên ph? trách qu?n lý d?t dai d?a bàn, Phòng Tài nguyên Môi tru?ng huy?n; d?ng viên Nguy?n Kinh Công, Công ch?c Ð?a chính xã Tân Nh?t; d?ng viên Tô Thanh Tùng, Công ch?c Ð?a chính xã Tân Nh?t; d?ng viên Nguy?n Thành Trung, Tru?ng ?p 1B, xã Vinh L?c A.

Cùng v?i vi?c xem xét thi hành k? lu?t các t? ch?c d?ng và d?ng viên vi ph?m theo quy d?nh c?a Ð?ng, ?y ban Ki?m tra Thành ?y yêu c?u Ban Thu?ng v? Huy?n ?y Bình Chánh t?p trung lãnh d?o, ch? d?o x? lý d?t di?m các v? vi?c vi ph?m v? s? d?ng d?t, d?y lùi, ngan ch?n vi ph?m tr?t t? xây d?ng, d?c bi?t là xây d?ng không phép, trái phép; x? lý các công trình vi ph?m v? tr?t t? xây d?ng còn t?n d?ng; tang cu?ng ki?m tra, phát hi?n, x? lý k?p th?i, dúng quy d?nh, kéo gi?m các v? vi?c vi ph?m phát sinh; t?p trung ch? d?o di?u tra làm rõ hành vi bao che, ti?p tay, môi gi?i cho các d?i tu?ng t? ch?c xây d?ng nhà trái phép và bán ra th? tru?ng, x? lý nghiêm minh theo quy d?nh pháp lu?t

Hi?n Công an huy?n Bình Chánh dã kh?i t? v? án “L?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n trong khi thi hành công v?”, và dang c?ng c? h? so d? kh?i t? b? can d?i v?i m?t s? cán b? có liên quan.

T?m ng?ng thi công công trình có t? ch?c dào du?ng, v?a hè t? ngày 1-2/9/2019 - V?i các công trình có rào ch?n chi?m d?ng m?t du?ng dang khai thác du?c phép t?n t?i hàng rào công tru?ng nhung ph?i thu g?n, làm v? sinh s?ch s?…
Khai m?c h?i thi C?i cách hành chính l?n I - 2019  - Sáng 23/8, Công doàn viên ch?c thành ph? khai m?c h?i thi ‘C?i cách hành chính’ l?n th? I – nam 2019.