Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD

Tin liên quan