Ngăn chặn khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài