Phát triển TP Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa Bắc Trung bộ