Bộ Giáo dục-Đào tạo chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh

(VOH) - Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích; các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh trong các trường học. Do đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai ngay các công việc sau

Hình minh hoạ. Nguồn: Hà Nội mới

Đối với các sở giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường học; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý các loại hóa chất độc hại, quy trình quản lý phòng thí nghiệm, an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường trường học an toàn.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường học có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Phối hợp với các địa phương, ban, ngành có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục về việc quản lý cấp phép và việc thực hiện các điều kiện đảm bảo trường học an toàn.

Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố rà soát cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục , loại bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn. Đồng thời, bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa các công trình xuống cấp, xây mới các công trình còn thiếu.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Công tác học sinh sinh viên chủ trì tham mưu cho Bộ trưởng trong việc phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành Trung ương tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Các Vụ: Giáo dục Mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục Mầm non, Phổ thông; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh; hướng dẫn thực hiện các quy định về xây dựng trường học an toàn.

Cục Nhà giáo và các bộ quản lý cơ sở giáo dục giúp Bộ trưởng đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng trường học an toàn trong các cơ sở giáo dục

Nguyên Khôi