Picture of the author
Picture of the author

Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Giải Tích

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân & Ứng Dụng

Chương 4: Số Phức

Hình Học

Chương 1: Khối Đa Diện

Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian