Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Dung Dịch»Bài Tập Bài 40: Dung Dịch»Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 5 Trang 138

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 5 Trang 138

Xem thêm

Đề bài

Câu 5 trang 138 SGK Hoá học 8

Trộn 1ml rượu etylic (cồn) với 10ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

Đáp án và lời giải

Rượu etylic tan vô hạn trong nước hoặc có thể nói nước tan vô hạn trong rượu etylic. Theo đề bài cho V rượu etylic (1ml) ít hơn V nước (10ml) nên câu a diễn đạt đúng.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 4 Trang 138
Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 6 Trang 138
Xem lại kiến thức bài học