Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 5: Đoạn Mạch Song Song»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 15...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 15

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 15

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song   . Từ đó suy ra  

Đáp án và lời giải

Nên

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 14
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 15
Xem lại kiến thức bài học