Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Các Loại Hợp Chất Vô Cơ»Bài 3: Tính Chất Hóa Học Của Axit

Bài 3: Tính Chất Hóa Học Của Axit

Lý thuyết bài tính chất hóa học của axit môn hóa học 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Tính chất hóa học của axit

1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị màu

- Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

Ví dụ:

bai-3-tinh-chat-hoa-hoc-cua-axit-01

- Trong hóa học, quỳ tím là chất chỉ thị màu để nhận biết dung dịch axit.

2. Axit tác dụng với kim loại

- Dung dịch axit tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

Ví dụ:

  3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

  2HCl + Fe → FeCl2 + H2 (↑)

- Các kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng.

Chú ý: Axit HNO3 và H2SO4 đặc tác dụng được với nhiều kim loại nhưng không giải phóng khí hiđro.

Ví dụ: Cu  +   2H2SO4 đặc,nóng  →  CuSO4   +   SO2 (↑)  +  2H2O

3. Axit tác dụng với bazơ

Axit + bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

  H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

Phản ứng của axit với bazơ được gọi là phản ứng trung hòa.

4. Axit tác dụng với oxit bazơ

Axit + oxit bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

  6HCl + Fe2O3 → FeCl3 + 3H2O

  H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

Ví dụ:

  MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

  Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 ↑ + H2O

II. Axit mạnh và axit yếu

Dựa vào tính chất hóa học, axit được phân làm 2 loại:

+ Axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu như H2S, H2CO3,…


Biên soạn: Lê Hữu Lộc

SĐT: 0775 416 376 (bạn đọc thắc mắc liên hệ)

Đơn vị: Trung Tâm Đức Trí - 0286 6540419

Địa chỉ: 26/5 đường số 4, KP 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Fanpage: https://www.fb.com/ttductri

Tác giả: Lê Hữu Lộc

Bài 2: Một Số Oxit Quan Trọng
Bài 4: Một Số Axit Quan Trọng