Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Các Loại Hợp Chất Vô Cơ»Bài Tập Bài 3: Tính Chất Hóa Học Của Axi...»Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 1 Trang...

Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 1 Trang 14

Xem thêm

Đề bài

Bài 1 SGK Hóa 9 Tập 1 Trang 14

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế magie sunfat.

Đáp án và lời giải

Phương trình hóa học:

Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Tác giả: Lê Hữu Lộc

Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 2 Trang 14
Xem lại kiến thức bài học