Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Các Loại Hợp Chất Vô Cơ»Bài Tập Bài 3: Tính Chất Hóa Học Của Axi...»Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 2 Trang...

Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 2 Trang 14

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 SGK Hóa 9 Tập 1 Trang 14

Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Dung dịch có màu xanh lam.

c) Dung dịch có màu vàng nâu.

d) Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình phản ứng.

Đáp án và lời giải

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch CuCl2.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch FeCl3.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không màu là các dung dịch MgCl2, AlCl3.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Tác giả: Lê Hữu Lộc

Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 1 Trang 14
Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 3 Trang 14
Xem lại kiến thức bài học