Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Các Loại Hợp Chất Vô Cơ»Bài Tập Bài 3: Tính Chất Hóa Học Của Axi...»Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 4 Trang...

Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 4 Trang 14

Xem thêm

Đề bài

Bài 4 SGK Hóa 9 Tập 1 Trang 14

Có 10g hỗn hợp bột các kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) Phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng).

Đáp án và lời giải

a) Phương pháp hóa học:

- Ngâm hỗn hợp Cu và Fe trong dung dịch HCl dư.

- Phản ứng xong, lọc lấy chất rắn, rửa nhiều lần trên giấy lọc.

- Làm khô chất rắn, thu được bột Cu.

- Cân, giả sử ta cân được 7g.

Từ đó suy ra trong hỗn hợp có 7g Cu và 10-7= 3g Fe

⇒ % Cu = (7/10).100% = 70%

và % Fe = 100% - 70% = 30%

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + HCl → không phản ứng.

b) Phương pháp vật lí:

Dùng thanh nam châm, sau khi đã bọc đầu nam châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần trên hỗn hợp bột ta cũng thu được 3g bột Fe.

Tác giả: Lê Hữu Lộc

Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 3 Trang 14
Xem lại kiến thức bài học