Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Các Loại Hợp Chất Vô Cơ»Bài Tập Bài 3: Tính Chất Hóa Học Của Axi...»Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 3 Trang...

Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 3 Trang 14

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 SGK Hóa 9 Tập 1 Trang 14

Hãy viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp sau:

a) Magie oxit và axit nitric.

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric.

c) Nhôm oxit và axit sunfuric.

d) Sắt và axit clohiđric.

e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

Đáp án và lời giải

Phương trình hóa học của các phản ứng:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Zn + H2SO4(loãng) → ZnSO4 + H2 ↑ .

Tác giả: Lê Hữu Lộc

Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 2 Trang 14
Giải Bài Tập SGK Hóa 9 Tập 1 Bài 4 Trang 14
Xem lại kiến thức bài học