Picture of the author
Picture of the author

Hóa Học 12

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường