Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Khám phá các từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 3

  ( VOH ) - Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 3 là một trong các kiến thức cần thiết sau này, bạn cần phải nắm rõ cách sử dụng, phát âm và đúng nghĩa để sử dụng chính xác trong các câu tiếng anh.

  Bài số 3 của chương trình lớp 10 sẽ học về tiểu sử của 1 số người nổi tiếng. Trong bài này, có khá nhiều các họ hàng từ cần thiết cho các bạn.

  Từ vựng tiếng anh lớp 10 UNIT 3

  PEOPLE'S BACKGROUND

  No.

  Words

  Transcription

  Part of
  speech

  Meaning

  1

  general
  generalize / generalise
  generalization

  /ˈdʒen.ər.əl/
  /ˈdʒen.ər.əl.aɪz/
  /ˌdʒen.ə r.əl.əˈzeɪ.ʃən/

  adj
  v
  n

  phổ biến / phổ thông / khái quát
  khái quát hóa
  sự khái quát / câu tổng quát

  2

  educate
  education
  educator
  educational
  educative
  educated >< uneducated

  /ˈedʒ.ə.keɪt/
  /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/
  /ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɚ/
  /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl/
  /ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɪv/
  /ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɪd/

  v
  n
  n
  adj
  adj
  adj

  giáo dục
  (sự) giáo dục
  nhà giáo dục
  thuộc về giáo dục
  có tác dụng giáo dục
  (không) có giáo dục

  3

  train
  trainer
  trainee
  training

  /treɪn/
  /ˈtreɪ.nɚ/
  /ˌtreɪˈniː/
  /ˈtreɪ.nɪŋ/

  v
  n
  n
  n

  huấn luyện
  người huấn luyện
  người được huấn luyện
  việc huấn luyện

  4

  brilliant
  brilliantly
  brilliance = brilliancy

  /ˈbrɪl.jənt/
  /ˈbrɪl.jənt.li/
  /ˈbrɪl.jəns/

  adj
  adv
  n

  thông minh / sáng suốt
  1 cách thông minh / sáng suốt
  sự thông minh

  5

  mature
  maturity

  /məˈtʊr/
  /məˈtʊr.ə.t̬i/

  adj
  n

  trưởng thành
  sự trưởng thành

  6

  harbour / harbor
  harbour the dream of 

  /ˈhɑːr.bɚ/

  v
  v

  nuôi dưỡng / ấp ủ
  nuôi dưỡng giấc mơ

  7

  science
  scientist
  scientific
  scientifically

  /ˈsaɪ.əns/
  /ˈsaɪən.tɪst/
  /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/
  /ˌsaɪənˈtɪf.ɪ.kəl.i/

  n
  n
  adj
  adv

  khoa học
  nhà khoa học
  thuộc về khoa học
  thuộc về khoa học

  8

  career

  /kəˈrɪr/

  n

  sự nghiệp

  9

  possible >< impossible
  possibly >< impossibly
  possibility >< impossibility

  /ˈpɑː.sə.bəl/ >< /ɪmˈpɑː.sə.bəl/
  /ˈpɑː.sə.bli/ >< /ɪmˈpɑː.sə.bli/
  /ˌpɑː.səˈbɪl.ə.t̬i/ >< /ɪmˌpɑː.səˈbɪl.ə.t̬i/

  adj
  adv
  n

  (không) có khả năng
  1 cách (không) khả thi
  sự (không) có khả năng

  10

  private
  privacy

  /ˈpraɪ.vət/
  /ˈpraɪ.və.si/

  adj
  n

  riêng tư
  sự riêng tư

  11

  tutor
  tutorial

  /ˈtuː.t̬ɚ/
  /tuːˈtɔːr.i.əl/

  n/v
  n

  gia sư / dạy kèm
  buổi học gia sư / bài hướng dẫn

  12

  interrupt
  interruption

  /ˌɪn.t̬əˈrʌpt/
  /ˌɪn.t̬əˈrʌp.ʃən/

  v
  n

  làm cho gián đoạn
  việc làm cho gián đoạn

  13

  condition
  conditional >< unconditional

  /kənˈdɪʃ.ən/
  /kənˈdɪʃ.ən.əl/ >< /ˌʌn.kənˈdɪʃ.ən.əl/

  n
  adj

  điều kiện
  có điều kiện

  14

  degree

  /dɪˈɡriː/

  n

  bằng cấp

  15

  flying color

   

  n

  điểm xuất sắc

  16

  research

   

  researcher

  /ˈriː.sɝːtʃ/

  /rɪˈsɝːtʃ/

  /rɪˈsɝː.tʃɚ/

  n

  v

  n

  bài/việc nghiên cứu

  nghiên cứu

  nhà nghiên cứu

  17

  PhD = Doctor of Philosophy

   

  n

  tiến sĩ

  18

  tragedy
  tragic
  tragically

  /ˈtrædʒ.ə.di/
  /ˈtrædʒ.ɪk/
  /ˈtrædʒ.ɪ.kəl.i/

  n
  adj
  adv

  bi kịch
  buồn thảm / thuộc về / như bi kịch
  thuộc về / như bi kịch

  19

  die
  dead
  death

  /daɪ/
  /ded/
  /deθ/

  v
  adj
  n

  chết
  chết
  cái chết

  20

  obtain
  obtainable

  /əbˈteɪ.n/
  /əbˈteɪ.nə.bəl/

  v
  adj

  đạt được
  có thể đạt được

  21

  professor

  /prəˈfes.ɚ/

  n

  giáo sư

  22

  award (sth to sb)
  awarding
  awardee

  /əˈwɔːrd/
  /əˈwɔːr.dɪŋ/
  /ə.wɔːrˈdiː/

  n/v
  n
  n

  phần thưởng / trao thưởng
  việc trao thưởng
  người được trao thưởng

  23

  determine
  determination
  determinate

  /dɪˈtɝː.mɪn/
  /dɪˌtɝː.mɪˈneɪ.ʃən/
  /dɪˈtɝː.mɪ.nət/

  v
  n
  adj

  xác định / nhất định
  sự quyết đoán / quyết tâm
  cố định / chính xác

  24

  atom
  atomic
  atomically

  /ˈæt̬.əm/
  /əˈtɑː.mɪk/
  /əˈtɑː.mɪ.kəl.i/

  n
  adj
  adv

  nguyên tử
  thuộc nguyên tử
  thuộc nguyên tử

  25

  ease

  /iːz/

  v

  thanh thản / thoải mái

  26

  joy
  joyful

  /dʒɔɪ/
  /ˈdʒɔɪ.fəl/

  n
  adj

  niềm vui
  vui vẻ

  27

  suffer
  sufferer
  suffering

  /ˈsʌf.ɚ/
  /ˈsʌf.ɚ.ɚ/
  /ˈsʌf.ɚ.ɪŋ/

  v
  n
  n

  trải qua / chịu đựng / đau (khổ)
  người chịu đựng đau đớn
  sự đau đớn / đau khổ

  28

  found
  founder
  foundation

  /faʊnd/
  /ˈfaʊn.dɚ/
  /faʊnˈdeɪ.ʃən/

  v
  n
  n

  thành lập / sáng lập
  người thành lập / sáng lập
  sự thành lập / sáng lập / nền tảng

  29

  institute

  /ˈɪn.stə.tuːt/

  n

  viện nghiên cứu / học viện

  30

  human
  humanity
  humane
  humanitarian

  /ˈhjuː.mən/
  /hjuːˈmæn.ə.t̬i/
  /hjuːˈmeɪn/
  /hjuːˌmæn.ɪˈter.i.ən/

  adj/n
  n
  adj
  adj

  (thuộc về / liên quan đến) con người
  loài người
  nhân đạo / nhân văn
  (người có tính) nhân đạo

  Nội dung được thực hiện bởi Ms. Ngọc Ruby -  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Địa chỉ:
   134 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
  Số điện thoại: 0909 861 911 
  Email: hpacademy.vn@gmail.com 

  Trong số các họ hàng từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 3 này, các bạn hãy chú ý đến các tính từ của động từ educate để chúng ta có thể dùng chúng đúng với nghĩa trong câu nhé. Ngoài ra, các bạn cũng cần chú ý đến động từ found nữa: đây là động từ nguyên mẫu chứ không phải là dạng quá khứ đơn hay quá khứ phân từ của find. Chúc các bạn học thật tốt.

  Người tổng hợp: Trung Tâm HP Academy