Anh nhớ em của những ngày xưa... 07:25

Anh nhớ em của những ngày xưa...

Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Nhưng thời gian lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí là tình cảm anh và em...