Cắt bỏ túi mật – ảnh hưởng chất lượng cuộc sống ra sao? 01:16

Cắt bỏ túi mật – ảnh hưởng chất lượng cuộc sống ra sao?

Bệnh nhân tên Hướng, có hỏi rằng: nếu bị cắt bỏ hẳn túi mật đi, có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống không?