#31: Cầu Chà Và đã từng quay? 09:48

#31: Cầu Chà Và đã từng quay?

Từ gốc tư liệu về chiếc cầu quay duy nhất ở Sài Gòn là cầu Khánh Hội, chúng ta bất ngờ có thêm câu chuyện về một cây cầu quay khác...

Nội dung chính

VOH Podcast - Chúng ta tiếp tục câu chuyện về cầu Chà Và, cây cầu có vẻ bình thường để đi từ Quận 8 về Quận 5, nhưng khi hỏi ra, nó là cả một bầu trời ký ức. 

Hiện thêmẨn bớt