Đề xuất áp dụng Nghị quyết 98 QH15 cho cả vùng Đông Nam Bộ 03:54

Đề xuất áp dụng Nghị quyết 98 QH15 cho cả vùng Đông Nam Bộ

Để giúp vùng Đông Nam Bộ lấy lại được vai trò đầu tàu, nhóm chuyên gia đề xuất thiết lập cơ chế phối hợp tập trung vốn giữa Trung ương với địa phương và giữa các địa phương.