#3: Hát ru giữa đời, một dưỡng chất của trần gian 12:15

#3: Hát ru giữa đời, một dưỡng chất của trần gian

Về hát ru, dưỡng chất đầu đầu tiên một con người thẩm thấu được, trong lần đầu tiếp chạm thế giới.

Nội dung chính

“Mẹ ru cái lẽ ở đời sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn bà ru mẹ ... mẹ ru con... liệu mai sau, các con còn nhớ chăng…” - Hát ru Việt Nam

Hiện thêmẨn bớt