Văn hóa đọc - Cánh cửa dẫn lối tới tri thức và văn hóa nhân loại 12:11

Văn hóa đọc - Cánh cửa dẫn lối tới tri thức và văn hóa nhân loại

Văn hóa đọc nhìn chung là một hoạt động văn hóa của con người, bởi lẽ đọc sách cách tiếp cận tri thức, thông tin, tinh hoa văn hóa nhân loại thông qua sách báo, tài liệu.