Nông thôn mới ngày 23/04/2024Article thumbnail

Nông thôn mới ngày 23/04/2024

23/04/2024
02:38
Chia sẻ của chú Trịnh Tấn Vinh ở Lâm Đồng về chăm sóc vườn cà phê theo mô hình đa tầng cây.

Chia sẻ của chú Trịnh Tấn Vinh ở Lâm Đồng về chăm sóc vườn cà phê theo mô hình đa tầng cây sử dụng hữu cơ sinh học.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100