Nông thôn mới ngày 4/12/2023Article thumbnail

Nông thôn mới ngày 4/12/2023

04/12/2023
01:32
Bài: Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân
15:10
Chuyên mục “Tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân