Đại hội đảng cơ sở điểm mạnh dạn thay đổi để góp phần phát triển thành phố