Tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho xứng tầm với TP Hồ Chí Minh