028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Xuất bản hai cuốn sách giàu tính lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VOH) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, khẩn trương quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 cũng như nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ và hiểu sâu sắc hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, trong đó có vai trò rất quan trọng của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu hai cuốn sách: Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

sách mới, Nguyễn Phú Trọng
Hai cuốn sách mới tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xem thêm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19

Hai cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2021.

Nội dung các cuốn sách được sắp xếp theo bốn chủ đề:

  • Phần thứ nhất: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  • Phần thứ hai: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt
  • Phần thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
  • Phần thứ tư: Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế

Các bài phát biểu, bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai cuốn sách đã thể hiện sự lãnh đạo toàn diện, bao quát, sáng tạo nhưng cũng rất cụ thể, phù hợp với bối cảnh đất nước ta trong thời gian qua.

Đó vừa là sự chỉ đạo trực tiếp, có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận, đồng thời cũng phù hợp với thực tiễn đất nước, qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, tầm nhìn chiến lược, sự trăn trở, tâm huyết và vai trò của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai tác phẩm Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hai cuốn sách quan trọng, có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.