028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng Đảng năm 2018

(VOH) - Sáng ngày 5/12, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và đối tượng Đảng năm 2018.

Tham dự và khai mạc có đồng chí Đại tá  Đỗ Hồng Đó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy BTL Vùng CSB 3, đại diện cấp ủy - lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vùng.

lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, Đảng viên mới, đối tượng Đảng, BTL Vùng CSB 3

Quang cảnh khai mạc học lớp đối tượng đảng năm 2018

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 58 học viên là những đảng viên mới, đoàn đoàn viên quần chúng ưu tú  đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc các đơn vị trong BTL Vùng, Đoàn đặc nhiệm PCTPMT số 3, Đoàn Trinh sát số 2. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được phổ biến những nội dung chủ yếu gồm 10 chuyên đề chính: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, Đảng viên mới, đối tượng Đảng, BTL Vùng CSB 3

Đại tá Đỗ Hồng Đó Chính ủy BTL Vùng CSB 3 phát biểu tại khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đại tá Đỗ Hồng Đó nhấn mạnh, việc trang bị cho các học viên ở lớp học này chỉ là những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, vấn đề quan trọng nhất là mỗi học viên phải xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện mà trước hết là về tư tưởng phẩm chất đạo đức, xem đó như là một nhu cầu hàng ngày của mỗi cá nhân, từ đó nó trở thành động lực thôi thúc ta tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực của bản thân để trở thành đảng viên, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.