Định giá đất sai, Nhà nước và người dân đều thất thu

VOH - Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết về cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, Dự thảo Luật thiết kế 2 phương án liên quan đến điều kiện cá nhân nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng (trừ trường hợp thuộc hàng thừa kế).

Phương án 1 quy định trong mọi trường hợp, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa đều phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa.

Phương án 2 quy định khi nhận chuyển nhượng đất trồng lúa quá hạn mức giao đất nông nghiệp thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí Phương án 1 để bảo đảm quản lý nghiêm ngặt đất trồng lúa, tránh việc trục lợi chính sách nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Định giá đất sai, Nhà nước và người dân đều thất thu 1
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo - Ảnh: Quốc hội

Về nội dung thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết dự thảo quy định theo hướng liệt kê cụ thể các trường hợp có ưu điểm rõ ràng cho việc áp dụng.

Đồng thời khống chế các trường hợp thu hồi đất, bảo đảm chỉ thu hồi trong các trường hợp luật định, không tràn lan.

Nhưng điểm hạn chế là không dự liệu được những trường hợp thu hồi đất khác để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Về định giá đất, ông Vũ Hồng Thanh cho biết các phương pháp định giá đất được lồng ghép phương pháp chiết trừ vào phương pháp so sánh, không còn là một phương pháp định giá độc lập, đồng thời bổ sung trở lại phương pháp thặng dư.

Nhấn mạnh tầm quan trọng về vấn đề này, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ nếu định giá đất sai, Nhà nước và người dân đều thất thu.