Tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng

VOH - Chiều 9/6, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN 40 năm qua ở VN họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng nhằm nhận thức sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới đất nước mà Đảng ta đã tổng kết qua nhiều lần đại hội, góp phần tiếp tục làm sáng tỏ, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH và chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng 1
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới - Ảnh: TTXVN 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn phải trên cơ sở quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011), Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Quá trình tổng kết còn phải đảm bảo nguyên tắc kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa tổng kết kinh nghiệm Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm biện chứng, khoa học, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém về tư duy, nhận thức nếu có, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện...

Về phạm vi tổng kết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tập trung đi sâu vào các vấn đề lớn, coi trọng cập nhật những vấn đề mới, đặc biệt là tình hình, xu hướng phát triển của thế giới, các yêu cầu quan trọng của giai đoạn phát triển mới; chỉ rõ những phát triển mới về tư duy lý luận.

Tin liên quan