Nhiều kiến nghị, giải pháp để học trực tiếp an toàn