Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 3: Nguyên Tố Hóa Học»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 1 Trang 21

Xem thêm

Đề bài

Bài 1 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 21

Bổ sung các thông tin để hoàn thành bảng sau:

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

Hydrogen

?

?

C

Aluminium

?

?

F

Phosphorus

?

?

Ar

Đáp án và lời giải

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

Hydrogen

H

Carbon

C

Aluminium

Al

Fluorine

F

Phosphorus

P

Argon

Ar

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 2 Trang 21
Xem lại kiến thức bài học